آخرین تحلیل ها

نماد سال مالی تحلیلگر نهاد مالی تاریخ ارائه تحلیل آخرین ویرایش
زاگرس 1398 ناصر سیاوشی مستقل 1398/02/17 1398/02/17
لخزر 1398 هادی قره باغی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1398/02/08 -
وصندوق 1397 مهدی رضایتی مدبران اقتصاد 1397/05/30 1398/02/04
سخوز 1398 مهدی رضایتی مدبران اقتصاد 1397/11/01 1398/02/04
کبافق 1399 مهدی رضایتی مدبران اقتصاد 1398/02/04 -
کبافق 1398 مهدی رضایتی مدبران اقتصاد 1398/02/04 -
کبافق 1397 مهدی رضایتی مدبران اقتصاد 1398/02/04 -
فولاد 1397 هادی قره باغی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1397/05/17 1398/01/24
کنور 1398 هادی قره باغی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1398/01/24 1398/01/24
کطبس 1398 هادی قره باغی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1398/01/24 -
کطبس 1397 هادی قره باغی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1398/01/24 -
کنور 1397 هادی قره باغی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1398/01/24 -
فولاد 1398 هادی قره باغی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1398/01/20 -
شغدیر 1398 مهدی رضایتی مدبران اقتصاد 1397/12/12 -
شغدیر 1397 مهدی رضایتی مدبران اقتصاد 1397/12/12 -
شبریز 1399 علیرضا نجارپور مستقل 1397/12/05 -
شبریز 1398 علیرضا نجارپور مستقل 1397/12/05 -
شبریز 1397 علیرضا نجارپور مستقل 1397/12/05 -
چدن 1398 مسعود طیبی کارگزاری بانک پاسارگاد 1397/11/21 -
چدن 1397 مسعود طیبی کارگزاری بانک پاسارگاد 1397/11/21 -
شاراک 1397 ناصر سیاوشی مستقل 1397/07/08 1397/11/15
کچاد 1397 حمیدرضا ترابی مستقل 1397/11/06 -
سخوز 1397 مهدی رضایتی مدبران اقتصاد 1397/11/01 -
کگل 1397 حمیدرضا ترابی مستقل 1397/11/01 -
شاراک 1397 هادی قره باغی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1397/10/16 1397/11/01
شپنا 1397 علیرضا نجارپور مستقل 1397/10/17 1397/10/30
شپنا 1398 علیرضا نجارپور مستقل 1397/10/17 1397/10/30
شبندر 1399 علیرضا نجارپور مستقل 1397/10/17 1397/10/30
شبندر 1398 علیرضا نجارپور مستقل 1397/10/17 1397/10/30
شبندر 1397 علیرضا نجارپور مستقل 1397/10/17 1397/10/30
فخوز 1397 رحمت عباسپور سرمایه گذاری تدبیر 1397/03/13 1397/10/29
کنور 1397 رحمت عباسپور سرمایه گذاری تدبیر 1397/09/01 1397/10/25
فخوز 1398 رحمت عباسپور سرمایه گذاری تدبیر 1397/10/25 -
دپارس 1398 مهدی رضایتی مدبران اقتصاد 1397/10/24 -
دپارس 1397 مهدی رضایتی مدبران اقتصاد 1397/10/24 -
شپنا 1399 علیرضا نجارپور مستقل 1397/10/17 -

پوشش بازار (برحسب ارزش بازار)

درصد پوشش تعدادی (برحسب تعداد نماد)

پوشش صنایع