آرشیو تحلیلگران
نام تحلیلگر شرکت تاریخ عضویت
حامد شجاعی مستقل 1397-11-07 08:43:14
مریم زنجانیان مستقل 1397-11-03 20:41:14
کیارش مهرانی مستقل 1397-10-18 15:47:35
نکیسا خرّم کارگزاری بانک دی 1397-10-17 16:21:14
سارا خسروی مستقل 1397-10-17 13:01:43
مهسا پوررضا مستقل 1397-10-17 09:42:55
ساناز دست غیبی مستقل 1397-10-17 09:22:45
محمدرضا بیات مستقل 1397-10-17 09:10:55
زینب زرین نعل مستقل 1397-10-17 08:56:07
حمیدرضا ترابی مستقل 1397-10-17 08:48:17
نسیم السادات موسوی مستقل 1397-10-17 08:35:29
هانیه جعفری نجف ابادی مستقل 1397-10-17 08:32:38
فرشاسب جمشاسب مستقل 1397-10-17 08:26:04
علیرضا نجارپور مستقل 1397-10-16 11:58:29
م آ مستقل 1397-10-04 09:53:47